کارگاه مطالبه گری اجتماعی و پاسخگویی

طبق اعلام دفتر آموزش انجمن حیات سبز لیان در تاریخ 12شهریور 98 ((کارگاه مطالبه گری اجتماعی و پاسخگویی سازمانهای مردم نهاد ))در خانه سمن های استان بوشهرواقع در خیابان فرهنگ به همت دفتر  امور اجتماعی استانداری و نماینده هیات نظارت سمن ها با تسهیلگری جناب آقای کاظم متولی راس ساعت 8:30 صبح با حضور نمایندگان سمن ها شروع به کار کرد.

آقای متولی کارگاه را در چهار بخش تقسیم نمودند:

در بخش اول اقدام به ارائه آموزش نحوه مطالبه گری اجتماعی توسط سمن ها و همچنین پاسخگویی سازمان های مردم نهاد از برنامه ها و اقداماتی که در سطح جامعه انجام می دهند به مردم وبخشهای دولتی و غیر دولتی.

در بخش دوم کارگاه ایشان افراد حاضر را در سه گروه کاری بنام گروه قلیه ماهی ،للک و صبور تقسیم نمودند. از افراد گروه ها خواسته شد ((تعریفی از مطالبه گری ،مطالبه گری اجتماعی و مطالبه گری رسمی و غیر رسمی توسط اعضا گروه بحث و گفتگو شده و بصورت کنفرانس توسط یکی از اعضا به کل کارگاه ارائه شود.

 در بخش سوم با جابجائی اعضا گروه ها جهت مشارکت بیشتر از لحاظ آموزش و تبادل تجربیات،بحث(( سطوح پاسخ گویی سازمان های مردم نهاد را به داوطلبان ،دیگر سازمان های مردم نهاد،گروه ذی نفع (گروه هدف)،دولت و ماموریت و چشم انداز ،سایر ،حامیان مالی ،رسانه ها))به اشتراک گذاشتند که پس از تبادل نظر گروهها هرکدام اقدام به ارائه کار خود در کارگاه پرداختند.

در بخش چهارم مدرس کارگاه هشت نکته در خصوص پاسخگوئی در سازمان های مردم نهاد برای حاضرین مطرح نمودند.

کارگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار