*نشست هم اندیشی تشکلهای محیط زیستی درشهرشنبه* جلسه هم اندیشی تشکلهای محیط زیستی باحضوربخشدارشنبه ،دبیرشبکه سمنهای محیط زیست ومنابع طبیعی استان بوشهر،مدیرموسسه سیراف پارس واعضای انجمن جدیدالتاسیس رهپویان سبز اندیش شهر شنبه درمحل بخشداری شنبه برگزارگردید.دراین نشست اخلاقی بخشدارشنبه دررابطه بااهمیت محیط زیست ونقش مردم سخنانی بیان داشتند،سپس پرتوسنگی دبیرشبکه تشکلهای محیط زیست استان بوشهر، درباره همکاری باانجمنهاوبرنامه های آموزشی وراه اندازی انجمن شنبه بیاناتی داشتنددرادامه محمدکنگانی مدیرموسسه سیراف پارس دررابطه بانقش اعضا وحضورمردم درتوسعه شهری وهمکاری مسئولین باسازمانهای مردم نهادذکرسخن کردند،خانم مسعودی مدیرانجمن شنبه درباره نحوه ثبت وعضوگیری وکمبودامکانات ابرازداشتندکه مسئولین شهری یاورجوانان فعال اجتماعی شهرشنبه باشند.

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار