مهم ترین وجه اینترنت چیست ؟
مهم ترین وجه مشخصه ی اینترنت، شبکه ای بودن آن است. وقتی کامپیوتر رواج یافت تاثیرش بر زندگی بشر خیلی زیاد نبود. سرعت برخی محاسبات افزایش یافت. کار هایی مثل تصحیح ورقه های کنکور، تهیه لیست حقوق کارکنان و امثالهم راحت تر شد. اما تا شبکه اینترنت نبود اینها تغییر خیلی بزرگی ایجاد نکرد. با آمدن اینترنت کل مردم جهان، جهانی شدند، چونان تنی واحد. ماهیت شبکه ای اینترنت مهم ترین جنبه ی هستی آن است. شما می توانید با یک نفر در آفریقای جنوبی و یک دوست تان در استرالیا و چند نفر از اقوام تان در آمریکا و نماینده یک ان جی او در تهران و غیره جلسه بگذارید و همه همدیگر را ببینید و در باره مسایل مهم مورد علاقه تان صحبت کنید. در هر صفحه ی کلاب هاوس 8 هزار نفر می توانند حضور یابند و شما می توانید در آن واحد با سه صفحه یعنی 24 هزار نفر صحبت کنید. این امکان بی سابقه ای است. مردم به هم نزدیک می شوند و درد دل می کنند. دانشمندان و پژوهشگران با هم نکات علمی را در میان می گذارند. هوا داران محیط زیست با هم بحث می کنند، عده ای با هم معامله و خرید و فروش می کنند و غیره و بدین ترتیب جهان با سرعتی سرسام آور پیش می رود و پیوسته جهش می کند.

این که هر کشور برای خود یک اینترنت جدا داشته باشد دیگر نامش اینترنت نیست. می توان آن را ” شبکه ی تسهیل ارتباطات زیر نظر دولت ” نامید. امکان ارتباطی آن بسیار محدود است. اینترنتی که جهانی نباشد معنای خود را از دست می دهد. اینترنت پدیده ای است که تنها به اعتبار جهانی بودن خود ارزش دارد. اینترنت و تکنولوژی اطلاعات زیر بنای توسعه ی جهان است . این نگرش به علم که می خواهد آن را محدود کند کاملا قدیمی و مردود است. جریان آزاد اطلاعات به نفع توسعه ی عمومی کشور های توسعه نیافته است.
بختیاری
ارتباطات انجمن حیات سبز

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.