برگزاری کارگاه معیشت پایدار و حفاظت از تالاب 

کارگاه معیشت پایدار وسازگار باجوامع محلی برای حفاظت از تالاب حله باهمکا ری اداره کل محیط زیست استان و اجرای انجمن حیات سبز لیان باحضور تیم مطالعاتی انجمن وارایه طرح توسط دکتر کامیاب وتسهیلگری سر کار خانم مهندس امجدیان از انجمن دامون د ر دبیرخانه تالابهای محیط زیست سوم مرداد نود وشش برگزا ر گردید ، در ابتدای کارگاه مدیر دفترمشارکتهای مردمی از طرحهای اجرا شده در اداره کل و مشارکت سمن های زیست محیطی در این طرح ها به حاضر ین توضیحات مفصلی ارایه نمودند ، در بخش دوم کارگاه با مطرح کردن مشاغل سازگار بامحیط زیست اعضا انجمن ومدیران دفاتر حیات سبز طرحهای پیشنهادی خود را به تسهیلگر اعزامی از دبیرخانه تالابها اعلام نمودند . کارگاه در دو نوبت صبح وبعد از ظهر برگزار گردید، در بخش پابانی مجری طرح دامون باتشکیل کمیته تحلیل مطالعات به اعضا تیم تحقیقاتی انجمن حیات سبز توضیحات کاربردی برای مشارکت جوامع محلی در بهتر اجرایی شدن طرح توسط ذی نفعان پرداختند.

 

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار